ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Website https://vclick.vn/ (“Vclick”) được phát triển, quản lý và vận hành bởi Công ty cổ phần đầu tư Vega Fintech (“Công ty” hoặc “Vega Fintech”). Vclick cung cấp dịch vụ giới thiệu cho Người dùng các khoản vay tín chấp, sản phẩm thẻ tín dụng và kết nối người dùng với những Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tổ chức phát hành thẻ phù hợp nhất với nhu cầu của người dùng (Sau đây gọi tắt là Dịch vụ Vclick).

Bản Điều khoản sử dụng này đưa ra những nguyên tắc chung trong hoạt động của người dùng trên Vclick, Vclick nhằm định hướng các hoạt động của Người dùng được phù hợp với các quy định của pháp luật.

Các quy định trong Bản Điều khoản sử dụng này được đăng tải công khai trên website https://www.vclick.vn và http://vayonline.vclick.vn/ sẽ tạo thành thỏa thuận đầy đủ giữa Người dùng với Công ty cũng như với các Người dùng khác liên quan tới mọi hoạt động trên Vclick.

Trước khi tham gia hoạt động trên Vclick, Người dùng được yêu cầu phải chắc chắn rằng mình đã đọc, hiểu và nhấn nút đồng ý với Điều khoản sử dụng này. Kể từ khi Người dùng nhấn nút đồng ý với tất cả nội dung của Bản Điều khoản sử dụng này, Bản điều khoản sử dụng này có giá trị ràng buộc tương đương một Hợp đồng được ký kết giữa Công ty và Người dùng với các điều khoản tương ứng. Ngoài ra, Người dùng hiểu và chấp nhận rằng bản điều khoản sử dụng này có thể được sửa đổi, bổ sung tại bất cứ thời điểm nào bởi quyết định của Công ty mà không cần tham khảo trước ý kiến của bất cứ người dùng nào nhằm mục đích đảm bảo việc vận hành Vclick đáp ứng quy định của pháp luật theo từng thời kỳ. Những thay đổi, cập nhật, bổ sung của Bản điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi Người dùng đồng ý tiếp tục sử dụng Vclick.

CÁC TỪ VIẾT TẮT

1. “Điều khoản sử dụng” là bản Điều khoản sử dụng này, được xây dựng để áp dụng đối với tất cả người dùng có truy cập, tham gia sử dụng Dịch vụ Vclick.

2. “Người dùng” hoặc “Bạn” là bất cứ người dùng nào có truy cập, sử dụng Vclick.

3. “Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm

4. “Dữ liệu cá nhân cơ bản” bao gồm ít nhất các thông tin trong những thông tin sau đây:

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Giới tính;

- Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

- Quốc tịch;

- Hình ảnh của cá nhân;

- Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số mã số thuế cá nhân, hình ảnh chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu

- Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng và các thông tin gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể khác theo quy định của pháp luật

5. “Dữ liệu cá nhân nhạy cảm” là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân gồm:

Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân,

Thông tin về tài khoản ngân hàng, thông tin về thu nhập,

Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị,

Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định.

6. “Xử lý dữ liệu cá nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

7. “Nhà cung cấp dịch vụ tài chính” là các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động cấp tín dụng và/hoặc các doanh nghiệp có chức năng, ngành nghề được pháp luật cho phép thực hiện hoạt động cho vay tín chấp cá nhân và/hoặc các đơn vị cho vay ngang hàng.

8. “Tổ chức phát hành thẻ” là các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện phát hành thẻ khi hoạt động cung ứng dịch vụ thẻ được ghi trong Giấy phép hoặc Giấy phép sửa đổi, bổ sung do Ngân hàng nhà nước cấp

9. “Sản phẩm Vay” là các sản phẩm vay tín chấp mà Người dùng được Công ty hỗ trợ tiếp cận trên Vclick và được cung cấp bởi Nhà cung cấp dịch vụ Tài chính. Người dùng sẽ tuân theo chính sách, thỏa thuận giao kết giữa Người dùng và Nhà cung cấp dịch vụ Tài chính. Vclick sẽ giới thiệu tới Người dùng các Sản phẩm Vay của các Nhà cung cấp dịch vụ Tài chính theo từng thời điểm và được công bố trên Vclick.

10. “Sản phẩm thẻ tín dụng” là sản phẩm thẻ được phát hành bởi Tổ chức phát hành thẻ và cho phép chủ thẻ giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp. Công ty giới thiệu sản phẩm thẻ tín dụng và kết nối Người dùng với Tổ chức phát hành thẻ phù hợp với nhu cầu của Người dùng thông qua Vclick. Người dùng sẽ tuân theo chính sách, thỏa thuận giao kết giữa Người dùng và Tổ chức phát hành thẻ. Vclick sẽ giới thiệu tới Người dùng các Sản phẩm thẻ tín dụng của các Tổ chức phát hành thẻ theo từng thời điểm và được công bố trên Vclick.

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VCLICK

 1. Điều kiện Người dùng Vclick

Để sử dụng Dịch vụ Vclick Người dùng phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện sau:

Các điều kiện trở thành Người dùng của Vclick do Công ty quy định và điều chỉnh tùy từng thời điểm, bao gồm nhưng không giới hạn ở cá nhân phải từ mười tám (18) tuổi trở lên.

 1. Phương thức hoạt động Vclick
  • Vclick cung cấp dịch vụ giới thiệu cho Người dùng các khoản vay tín chấp, sản phẩm thẻ tín dụng và kết nối người dùng với những Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tổ chức phát hành thẻ phù hợp nhất với nhu cầu của Người dùng.
  • Công ty không sở hữu hoặc kiểm soát bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tổ chức phát hành thẻ cũng như không sở hữu, kiểm soát hoặc điều hành trang website, ứng dụng của các Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tổ chức phát hành thẻ. Công ty cung cấp những thông tin về các Sản phẩm Vay của các Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Sản phẩm thẻ tín dụng của các Tổ chức phát hành thẻ để mang đến những lựa chọn tham khảo cho Người dùng trong quá trình đăng ký.
  • Công ty không nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào liên quan đến những trang website, ứng dụng của các Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tổ chức phát hành thẻ hoặc đối với bất kỳ mất mát hoặc tổn hại có thể phát sinh do Người dùng sử dụng các trang website, ứng dụng đó. Trang website, ứng dụng của Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tổ chức phát hành thẻ có thể có những điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của riêng họ và người dùng nên tham khảo những nội dung đó trước khi sử dụng trang website, ứng dụng của Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tổ chức phát hành thẻ có liên quan. Mọi sự tham gia hoặc giao dịch mà Người dùng thực hiện với Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tổ chức phát hành thẻ đều thuộc phạm vi trách nhiệm của Người dùng và Người dùng phải tự chịu hoàn toàn rủi ro.
  • Những thông tin hiển thị trên Vclick có liên quan đến các Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Sản phẩm Vay, các Tổ chức phát hành thẻ và Sản phẩm thẻ tín dụng của họ đều dựa vào thông tin và dữ liệu Vclick được sự đồng ý công bố từ Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tổ chức phát hành thẻ. Vì vậy, Công ty không chịu bất kì trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào về tính chính xác, hợp lệ hoặc đúng đắn của thông tin so sánh, cũng như không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kì lỗi, sai sót hoặc thiếu sót nào về các thông tin này.
  • Khi Người dùng quyết định cung cấp thông tin trên Vclick và đăng ký vay với Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, đăng ký mở thẻ tín dụng với Tổ chức phát hành thẻ, đồng nghĩa với việc người dùng sẽ tham gia vào một thỏa thuận với Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tổ chức phát hành thẻ, chứ không phải với Công ty. Vì vậy, Công ty không chịu bất kì trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với thông tin đăng ký vay, mở thẻ tín dụng và Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tổ chức phát hành thẻ đối với tính thích hợp hoặc chất lượng của Sản phẩm Vay, Sản phẩm thẻ tín dụng hoặc của thỏa thuận mà người dùng ký kết với Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tổ chức phát hành thẻ.
 2. Quyền và nghĩa vụ của Công ty
  • Đảm bảo hệ thống kỹ thuật hoạt động ổn định, liên tục để cung cấp dịch vụ tới Người dùng theo đúng Điều khoản sử dụng, quy định của pháp luật liên quan.
  • Hướng dẫn người dùng sử dụng dịch vụ, giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại của Người dùng trong quá trình đăng ký và sử dụng Dịch vụ Vclick với điều kiện người dùng cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến giao dịch.
  • Được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp người dùng gây ra bất cứ thiệt hại nào cho một bên thứ ba và yêu cầu Người dùng bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế mà người dùng gây ra cho Công ty.
  • Tuân thủ Điều khoản sử dụng này và các quy định của pháp luật liên quan.
 3. Quyền và nghĩa vụ của Người dùng
  • Được cung cấp các thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ Vclick và giải quyết khiếu nại, giải đáp thắc mắc trong quá trình sử dụng Dịch vụ Vclick.
  • Tuân thủ điều kiện, quy định liên quan đến việc đăng ký, sử dụng Dịch vụ Vclick theo hướng dẫn của Công ty tại từng thời điểm và hiển thị trực tiếp thông qua các tính năng cho phép Người dùng sử dụng trên Vclick và quy định của Pháp luật có liên quan.
  • Đọc, hiểu và tuân thủ Điều khoản sử dụng này, các quy định khác do Công ty đưa ra, thông báo và các quy định pháp luật liên quan. Công ty không chịu trách nhiệm trong trường hợp Người dùng sử dụng dịch vụ hoặc lựa chọn các tính năng mà không hiểu rõ các quy định của Điều khoản sử dụng này cũng như quy định pháp luật liên quan.
  • Chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, Công ty và bên thứ ba (nếu có) đối với việc sử dụng Dịch vụ Vclick và các hành vi Người dùng thực hiện trên Vclick. Người dùng chịu toàn bộ trách nhiệm giải quyết và bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh cho Công ty nếu có hành vi vi phạm Điều khoản này và các quy định pháp luật liên quan.
  • Không thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm quy định của pháp luật hoặc gây tổn hại đến Công ty, không sử dụng phần mềm, công cụ để can thiệp, truy cập trái phép vào Vclick hoặc hệ thống của Vclick, sao chép, phổ biến, trình chiếu hoặc thực hiện bất cứ hành vi nào để phát tán, cung cấp, phân phối các nội dung của Vclick dưới bất kỳ hình thức, phạm vi nào hoặc gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.
  • Tuân thủ Điều khoản sử dụng này và các quy định của pháp luật liên quan.
 4. Các hành vi cấm
  1. Công ty nghiêm cấm hoạt động truyền đưa, cung cấp các nội dung vi phạm pháp luật/vi phạm thuần phong mỹ tục trên Vclick.
  2. Công ty nghiêm cấm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm các quy định của bản Điều khoản sử dụng này trên Vclick.
  3. Công ty nghiêm cấm thực hiện các hành vi gian lận, cung cấp thông tin sai sự thật, mạo danh trên Vclick.
 5. Quyền từ chối Dịch vụ Vclick Trong mọi trường hợp, Công ty có quyền đơn phương từ chối cung cấp dịch vụ tạm thời hoặc vĩnh viễn với Người dùng thực hiện hoặc bị nghi vấn có thực hiện một trong các hành vi sau:

  1. Đăng ký và làm hồ sơ vay, mở thẻ tín dụng với số điện thoại và Dữ liệu cá nhân cung cấp/đăng ký không phải của Người dùng.
  2. Sử dụng Dữ liệu cá nhân giả mạo để đăng ký và làm hồ sơ vay, mở thẻ tín dụng.
 6. Tranh chấp phát sinh
 • Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng Dịch vụ Vclick, Công ty sẽ căn cứ trên những thông tin người dùng cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. Công ty chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Với những trường hợp có thông tin cung cấp không đúng hoặc không đầy đủ, Người dùng sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ Công ty trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 • Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến quá trình sử dụng dịch vụ của Người dùng trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa Người dùng và Công ty. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giải quyết, nếu không đạt được kết quả thì một trong các Bên có quyền đưa tranh chấp ra tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.