CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Website https://vclick.vn/ (“Vclick”) được phát triển, quản lý và vận hành bởi Công ty cổ phần đầu tư Vega Fintech (“Công ty” hoặc “Vega Fintech”). Vclick cung cấp dịch vụ giới thiệu cho Người dùng các khoản vay tín chấp và kết nối người dùng với những Nhà cung cấp dịch vụ tài chính phù hợp nhất với nhu cầu của người dùng (Sau đây gọi tắt là Dịch vụ Vclick).

Bản Điều khoản sử dụng này đưa ra những nguyên tắc chung trong hoạt động của người dùng trên Vclick, Vclick nhằm định hướng các hoạt động của Người dùng được phù hợp với các quy định của pháp luật.

Các quy định trong Bản Điều khoản sử dụng này được đăng tải công khai trên website https://www.vclick.vn sẽ tạo thành thỏa thuận đầy đủ giữa Người dùng với Công ty cũng như với các Người dùng khác liên quan tới mọi hoạt động trên Vclick.

Trước khi tham gia hoạt động trên Vclick, Người dùng được yêu cầu phải chắc chắn rằng mình đã đọc, hiểu và nhấn nút đồng ý với Điều khoản sử dụng này. Kể từ khi Người dùng nhấn nút đồng ý với tất cả nội dung của Bản Điều khoản sử dụng này, Bản điều khoản sử dụng này có giá trị ràng buộc tương đương một Hợp đồng được ký kết giữa Công ty và Người dùng với các điều khoản tương ứng. Ngoài ra, Người dùng hiểu và chấp nhận rằng bản điều khoản sử dụng này có thể được sửa đổi, bổ sung tại bất cứ thời điểm nào bởi quyết định của Công ty mà không cần tham khảo trước ý kiến của bất cứ người dùng nào nhằm mục đích đảm bảo việc vận hành Vclick đáp ứng quy định của pháp luật theo từng thời kỳ. Những thay đổi, cập nhật, bổ sung của Bản điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi Người dùng đồng ý tiếp tục sử dụng Vclick.

CÁC TỪ VIẾT TẮT

1. “Điều khoản sử dụng” là bản Điều khoản sử dụng này, được xây dựng để áp dụng đối với tất cả người dùng có truy cập, tham gia sử dụng Dịch vụ Vclick.

2.Người dùng” hoặc “Bạn” là bất cứ người dùng nào có truy cập, sử dụng Vclick.

3. “Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm

4. “Dữ liệu cá nhân cơ bản” bao gồm ít nhất các thông tin trong những thông tin sau đây:

- Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);

- Ngày, tháng, năm sinh;

- Giới tính;

- Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;

- Quốc tịch;

- Hình ảnh của cá nhân;

- Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số mã số thuế cá nhân, hình ảnh chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu

- Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng và các thông tin gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể khác theo quy định của pháp luật

5. “Dữ liệu cá nhân nhạy cảm” là dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân gồm:

- Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân,

- Thông tin về tài khoản ngân hàng, thông tin về thu nhập,

- Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị,

- Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định.

6. “Xử lý dữ liệu cá nhân” là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

7. “Nhà cung cấp dịch vụ tài chính” là các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động cấp tín dụng và/hoặc các doanh nghiệp có chức năng, ngành nghề được pháp luật cho phép thực hiện hoạt động cho vay tín chấp cá nhân và/hoặc các đơn vị cho vay ngang hàng.

8. “Sản phẩm Vay” là các sản phẩm vay tín chấp mà Người dùng được Công ty hỗ trợ tiếp cận trên Vclick và được cung cấp bởi Nhà cung cấp dịch vụ Tài chính. Người dùng sẽ tuân theo chính sách, thỏa thuận giao kết giữa Người dùng và Nhà cung cấp dịch vụ Tài chính. Vclick sẽ giới thiệu tới Người dùng các Sản phẩm Vay của các Nhà cung cấp dịch vụ Tài chính theo từng thời điểm và được công bố trên Vclick.

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 1. Quyền và nghĩa vụ của Người dùng đối với hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân
  • Quyền của Người dùng
   • Người dùng được biết về hoạt động xử lý Dữ liệu cá nhân của mình được quy định tại Điều khoản sử dụng này và/hoặc theo thông báo của Vclick mà Người dùng xác nhận đã đọc, hiểu và thực hiện các thao tác để tiếp tục sử dụng Dịch vụ Vclick.
   • Người dùng được quyền chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa, rút lại sự đồng ý cho phép xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân, hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân, phản đối xử lý dữ liệu nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng Dữ liệu cá nhân của Người dùng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, yêu cầu Công ty cung cấp Dữ liệu cá nhân của bản thân mình bằng việc liên hệ trực tiếp với Công ty thông qua thông tin liên hệ quy định trên Vclick để gửi yêu cầu.
   • Người dùng được quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu Công ty bồi thường thiệt hại khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình quy định tại Điều khoản sử dụng này.
   • Người dùng có quyền tự bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình theo quy định của Bộ luật dân sự, luật khác có liên quan và/hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương pháp bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Bộ luật dân sự.
   • Các quyền khác theo quy định của pháp luật
  • Nghĩa vụ của Người dùng
   • Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu Công ty, Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tổ chức phát hành thẻ có liên quan bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình.
   • Tôn trọng, bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Người dùng khác trên Vclick.
   • Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ liệu cá nhân của Người dùng.
   • Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
   • Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
  • Sự đồng ý của Người dùng

Sự đồng ý của Người dùng được thể hiện bằng việc Người dùng đã đánh dấu vào ô Đồng ý và nhấn nút để xác nhận đã đọc, hiểu với nội dung Chính sách bảo vệ Dữ liệu cá nhân quy định tại Điều khoản sử dụng này và/hoặc nhấn nút Đồng ý/Xác nhận tiếp tục với các nội dung thông báo xử lý dữ liệu mà Công ty hiển thị trên màn hình khi sử dụng Dịch vụ Vclick.

 1. Quyền và nghĩa vụ của Công ty đối với hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân
  • Sử dụng, xử lý Dữ liệu cá nhân của Người dùng tuân theo các mục đích quy định tại Điều khoản sử dụng này và pháp luật có liên quan.
  • Được cung cấp Dữ liệu cá nhân Người dùng cho các Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tổ chức phát hành thẻ nhằm mục đích kết nối Người dùng với Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tổ chức phát hành thẻ để Người dùng sử dụng Sản phẩm Vay, Sản phẩm thẻ tín dụng và/hoặc để Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tổ chức phát hành thẻ tư vấn, giới thiệu Sản phẩm Vay, Sản phẩm thẻ tín dụng phù hợp với nhu cầu của Người dùng.
  • Có kênh thông tin nhận liên hệ từ Người dùng khi Người dùng gửi các yêu cầu liên quan về Dữ liệu cá nhân theo quy định tại Mục 5 Điều khoản sử dụng này.
  • Bảo mật Dữ liệu cá nhân theo quy định tại Điều khoản này và pháp luật có liên quan.
  • Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ Dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.
  • Chịu trách nhiệm trước Người dùng về các thiệt hại do quá trình xử lý Dữ liệu cá nhân gây ra.
  • Thực hiện việc xóa Dữ liệu cá nhân của Người dùng đáp ứng quy định tại mục 6 Điều khoản sử dụng này.
  • Ghi lại và lưu trữ nhật ký hệ thống quá trình xử lý Dữ liệu cá nhân.
  • Chịu trách nhiệm trước Người dùng về các thiệt hại do quá trình xử lý Dữ liệu cá nhân gây ra.
  • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật
 2. Thu thập Dữ liệu cá nhân
  • Công ty thu thập các Dữ liệu cá nhân của người dùng theo quy định tại Điều khoản sử dụng này, tuân thủ quy định của pháp luật.
  • Công ty thu thập Dữ liệu cá nhân Người dùng theo các phương pháp sau đây:
   • Người dùng cung cấp Dữ liệu cá nhân cho Vclick bằng cách điền/nhập thông tin vào hồ sơ đăng ký vay, mở thẻ hoặc mẫu đăng ký tạo tài khoản Người dùng hoặc các biểu mẫu khác được hiển thị khi Người dùng sử dụng các tính năng của Vclick.
   • Thông qua các đối tác thứ ba mà Khách hàng đồng ý chuyển giao/chia sẻ/cung cấp Dữ liệu cá nhân của Người dùng cho Vclick phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành như các đối tác cung cấp dịch vụ/nền tảng tiếp thị, truyền thông, quảng cáo…
 1. Sử dụng, Xử lý Dữ liệu cá nhân
  • Công ty đảm bảo các Dữ liệu cá nhân được thu thập của Người dùng được sử dụng, xử lý theo đúng phạm vi, mục đích quy định tại Điều khoản sử dụng này và theo quy định của pháp luật.
  • Công ty có thể sử dụng, kết hợp và xử lý Dữ liệu cá nhân của Người dùng cho các mục đích sau đây (“Mục Đích”):
   • Kiểm tra sự phù hợp của Người dùng đối với Sản phẩm Vay được cung cấp bởi Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, bằng cách gửi số điện thoại của Người dùng tới các nhà mạng tương ứng với số thuê bao Người dùng sử dụng và nhận điểm xếp hạng thuê bao, điểm rủi ro gian lận của Người dùng dựa trên nguồn thông tin từ dữ liệu viễn thông.
   • Kiểm tra sự phù hợp của Người dùng đối với điều kiện mở thẻ tín dụng của các Tổ chức phát hành thẻ, điều kiện cho vay của các Nhà cung cấp dịch vụ tài chính.
   • Xác nhận khả năng được vay, được mở thẻ tín dụng của Người dùng bằng cách gửi các Dữ liệu cá nhân mà Người dùng đã cung cấp cho Vclick tới Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tổ chức phát hành thẻ mà Công ty đã giao kết Hợp đồng.
   • Xác thực thông tin Người dùng nhằm tránh giả mạo, gian lận thông tin bằng cách sử dụng các giải pháp/tính năng như Giải pháp Nhận dạng giấy tờ tùy thân (OCR)
   • Tư vấn, giới thiệu các Sản phẩm Vay, Sản phẩm thẻ tín dụng của Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tổ chức phát hành thẻ cho Người dùng
   • Giới thiệu về dịch vụ, tính năng mới của Vclick
   • Thực hiện hoạt động chăm sóc khách hàng trên Vclick
   • Tiếp thị, quảng cáo cho Vclick, các Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tổ chức phát hành thẻ, Sản phẩm Vay, Sản phẩm thẻ tín dụng và/hoặc các đơn vị quảng cáo, tiếp thị, marketing, xúc tiến thương mại
   • Quản lý hoạt động của Người dùng, quản trị tài khoản Người dùng (nếu có) trên Vclick
   • Giải quyết các thắc mắc hay khiếu nại phát sinh khi Người dùng sử dụng Dịch vụ Vclick
   • Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật tại Vclick
 1. Chuyển giao, tiết lộ Dữ liệu cá nhân

Công ty sẽ cung cấp/chia sẻ/tiết lộ Dữ liệu cá nhân với các bên khác nhau nhằm thực hiện các Mục Đích bao gồm:

 • Với Công ty và các đơn vị chủ quản, đơn vị thành viên, công ty mẹ hoặc cổ đông có thẩm quyền liên quan tới hoạt động kinh doanh, Dịch vụ Vclick
 • Với các Nhà mạng tương ứng với số thuê bao mà Người dùng sử dụng
 • Với Nhà cung cấp dịch vụ tài chính
 • Với Tổ chức phát hành thẻ
 • Các đơn vị cung cấp dịch vụ quảng cáo, tiếp thị, truyền thông hoặc sở hữu nền tảng tiếp thị, liên kết
 • Các đơn vị xử lý dữ liệu đã ký Hợp đồng với Công ty
 • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Khi thực hiện việc cung cấp/chi sẻ/tiết lộ Dữ liệu cá nhân với các Bên thứ ba có liên quan đề cập tại mục này, Công ty sẽ yêu cầu bên tiếp nhận đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân của Người dùng được chuyển giao cho họ sẽ bảo mật và an toàn theo quy định của pháp luật.

 1. Lưu trữ, xóa Dữ liệu cá nhân
  • Dữ cá nhân sẽ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu và được sao chép lại định kỳ, hệ thống sẽ tiến hành mã hóa đối với các Dữ liệu cá nhân nhạy cảm để đảm bảo các thông tin này được bảo mật.
  • Dữ liệu cá nhân được Công ty lưu trữ trong suốt thời gian Người dùng sử dụng dịch vụ Vclick hoặc quá trình xử lý dữ liệu và được bảo mật theo quy định của pháp luật.
  • Vclick không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người dùng, như các trường hợp người dùng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.
  • Công ty tiến hành xóa dữ liệu sau khi có yêu cầu của Người dùng với toàn bộ Dữ liệu cá nhân đã thu thập được hoặc sau khi hoàn thành mục đích xử lý dữ liệu hoặc Dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho Mục Đích, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 2. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của Người dùng được Vclick xử lý ngay khi được thu thập vào hệ thống của Công ty và/hoặc đối tác của Công ty và/hoặc bên thứ ba có liên quan tới hoạt động xử lý dữ liệu của Công ty cho tới khi Người dùng đăng ký Sản phẩm Vay thành công với Nhà cung cấp dịch vụ tài chính hoặc đăng ký mở thẻ thành công với Tổ chức phát hành thẻ và không còn khiếu nại, thắc mắc, tranh chấp với Công ty hoặc Người dùng có yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân hoặc rút lại sự đồng ý với Công ty. Người dùng hiểu và đồng ý rằng đối với phần Dữ liệu cá nhân của Người dùng đã được Vclick chuyển giao cho Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tổ chức phát hành thẻ và Người dùng giao kết hợp đồng vay, thỏa thuận mở thẻ thành công thuộc quyền quản lý, sử dụng theo các điều kiện, chính sách sản phẩm, chính sách quyền riêng tư của Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, Tổ chức phát hành thẻ và không bị giới hạn theo chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Điều khoản sử dụng này.

 1. Đặt Cookies

Khi người dùng truy cập Vclick, Công ty (hoặc bên thứ ba được thuê để theo dõi và thống kê hoạt động của website) sẽ đặt một số file dữ liệu nhỏ gọi là cookies lên đĩa cứng hoặc bộ nhớ máy tính của người dùng. Một trong số những cookies này có thể tồn tại lâu để thuận tiện cho người dùng trong quá trình sử dụng ví dụ như trở lại màn hình trong quá trình đăng ký khi vô tình đóng trang. Công ty sẽ mã hóa các cookies để đảm bảo tính bảo mật. Người dùng có thể cấm cookies trên trình duyệt của mình nhưng điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình sử dụng Dịch vụ Vclick.